ESTATUTS ASSOCIACIÓ CATALANA DE KARATE GOJU-RYU

INDEX
TÍTOL 1. DENOMINACIÓ
CAPÍTOL I. Constitució i finalitats de l'Associació
CAPÍTOL II. Els membres de l'Associació, els seus drets i obligacions
TÍTOL 2. L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'ASSOCIACIÓ
CAPÍTOL I. L'Assamblea General
CAPÍTOL II. La Junta Directiva
CAPITOL III. El President i Sots-president de l'Associació
CAPITOL IV. El tresorer i el secretar
CAPÍTOL V. Les comisions o grups de treball
TÍTOL 3. El régim econòmic de l'Associació
TÍTOL 4. Inspeccions i sancions
TÍTOL 5. Dissolució de l'associació
AFEGIT.
REGISTRE
MODIFICACIONS

 

 

TÍTOL 1. DENOMINACIÓ

CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE L'ASSOCIACIO.

ARTICLE 1.
Es constitueix l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE KARATE GOJU-RYU, que es regularà pels presents Estatuts, per la Llei 7/1997, de 18 de juny d'Associacions i normativa que la desenvolupi.

ARTICLE 2.
L'Associació, sense afany lucratiu, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per administrar i desposar dels seus béns i pel compliment de les seves finalitats.

ARTICLE 3.
El domicili de l'Associació es fixa a Barcelona, carrer Pablo Iglesias núm. 74, codi postal 08016. L'àmbit territorial serà principalment el de Catalunya.

ARTICLE 4. FINALITATS
L'Associació té com a finalitats fonamentals:

1) La promoció cutural i esportiva del karate goju-ryu i dels seus practicants.

2) Promoure i defensar la unió entre els practicants de les arts marcials. Representar els interesaos dels seus membres davant la societat, l'administració, les organitzacions esportives, etc.

3) Representar i gestionar, en aspectes generals i comuns, els interessos confiats als membres associats davant totes les instàncies, ja siguin representatives, de gestió o de decisió en l'àmbit professional, socio econòmic, cultural, esportiu i polític, davant la Comunitat Autónoma, i resta de l'Estat.

4) Fomentar qualsevol ajuda econòmica o subvenció dels practicants de les arts marcials que puguin obtenir, ja sigui directament dels organismes esportius o de l'administració.

5) Estudiar qualsevol problemàtica que es plantegi amb caràcter genèric als membres, acordant les solucions adients i establint les consegüents línies d'actuació.

6) L'estudi específic dels aspectes culturals-esportius dels membres.

7) L'el.laboració de recomanacions d'actuació en matèria sòcio-esportiva i cultural davant els organismos, especialment els problemas de les arts marcials, els problemas conjunturals d'aquest esport i els derivats de les relacions internacional que els afectin.

8) Establir i facilitar serveis i cooperacions d'interès comú o específics que requereixen els membres associats, promovent l'assessorament general dels socis en relació a problemes fiscals, laborals, jurídics, etc.

9) Establir, mantenir i fomentar les relacions amb altres associacions d'esportistes, tant espanyols com extrangers i internacionals.

10) Servir de via de participació de les tasques d'interès esportiu general, d'acord amb les lleis. Col.laborar amb l'administració mitjançant estudis, informes i el.laboració d'estadístiques en relació a l'activitat de l'Associació, que li siguin demanades o s'acordi per pròpia iniciativa.

11) Ostentar la representació que estableixin les lleis pel compliment de les seves finalitats.

12) Participar en els consells o organismos de l'administració, dins la matèria competent, Aixa com col.laborador amb les diferents institucions relacionades amb les activitats d'arts marcials.

13) Ejercitar el pret de petició conforme a la Llei.

14) Ostentar en l'àmbit territorial la defensa dels socis davant l'administració, amb la legitimació per ser parts en litigis que afectin els interesaos dels seus afiliats.

15) Regular en l'àmbit territorial l'activitat dels seus associats, vetllant per l'ètica i dignitat professional, pel respecte als drets dels particulars, aix´com exercir la facultat disciplinària que atorguen aquests estatuts.

16) Procurar l'harmonia i col.laboració entre els associats

17) Adoptar mesures pertinents per evitar l'intruisme.

18) Organitzar, si convé, cursos per a la promoció professional dels seus associats.

19) Reconèixer i cualificar les diferents categories de participants.

20) Cumplir i fer cumplir als associats les lleis generals i especials dels presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern, Aixa com les normes i decisions adoptades pels organismes de l'Associació, en matèria de competències.

21) Asumir la representació dels associats davant les entitas similars d'altres nacions o internacionals.

22) La pràctica esportiva del karate i, especialment, de l'estil Goju-Ryu.

 

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS.

ARTICLE 5.
Podran ser membres de l'Associació, les persones físiques que, d'alguna manera,tinguin interès en les finalitats de la mateixa, no tenint pret a vot els menors d'edat.

Hauran de presentar una sol.licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que es cel.lebri. Si el sol.licitant no s'ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, la Junta Directiva podrà denegar l'admissió.

ARTICLE 6.
Els drets que corresponen als membres de l'Associació són els següents :

1) Assistir a les reunions de l'Assemblea General, amb dret a veu i vot.
2) Elegir o ser elegits per a llocs de representació o exercici de càrrecs directius.
3) Exercir la representació que le confereixin en cada cas.
4) Intervenir en el govern i gestions, així com els serveis i activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatuàries.
5) Esposar en l'Assemblea i en la Junta Directiva tot el que consideri que pot contribuir a fer més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6) Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'Associació.
7) Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
8) Formar part dels grups de treball.

ARTICLE 7.
Els deures dels membres de l'Associació són :

1) Adequar la seva actuació a les normes estatuàries.
2) Cumplir els acords de l'Assemblea General i les normes que estableixi la Junta Directiva per assolir aquests acords.
3) Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.
4) Prestar la col.laboració necesaria pel bon funcionament de l'Associació.


ARTICLE 8.
Són motiu de baixa de l'Associació:

1) La voluntad pròpia de l'interessat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
2) No satisfer les quotes fixades.
3) No complir les obligacions estatuàries i les normes de règim intern.


TÍTOL 2. L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL I. L'ASSEMBLEA GENERAL.


L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació; els seus membres formen part de'ella per pret propi irrenunciable i en igualtat absoluta.

Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiesen per majoria els assumptes propis de la competéncia de l'Assemblea.

Tots els membres restaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclòs els absents, disidents i els que, tot i estar presents, no hagin votat.


ARTICLE 10.
L'Assemblea General té les següents facultats:

A) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interesaos del seus membres.
B) Controlar l'activitat i gestió de la Junta Directiva.
C) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, i la Memoria anual d'activitats.
D) Escollir els membres de la Junta Directiva, Aixa com també destituir i substituir-los.
E) Establir les línies generals d'actuació que permetin a l'Associació cumplir els seus fins.
F) Fixar les quotes que els membres de l'Associació hagin de satisfer.
G) Dissoldre i liquidar l'Associació.

La relació de les facultats indicades en aquest articles. Tenen caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les àmplies atribucions de l'Assembles General.

ARTICLE 11.
L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, un cop a l'any, dins del primer trimestre.

L'Assemblea General es reunirà amb carácter extraordinari, sempre que sigui necessari, a requeriment de la Junta Directiva o quan ho sol.licitin un nombre de membres de l'Associació que representi com a mínim un quaranta per cent de la totalitat.

ARTICLE 12.
La convocatoria de les asseblees generals, tant ordinàries com extraordinàries es farà per escrit, amb una antelació mínima de set dies, adreçat a tots els membres de l'Associació, en el qual consti, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la sessió.

S'inclouran respectivament en l'ordre del dia de l'Assemble General les qüestions suscitades per cad grup de treball, sempre que, previament, s'hagin comunicat a la Junta Directiva.

Les sessions de l'Assemblea General les presidirà el President de l'Associació. En absència del mateix, el substituirà el Vicepresident o el vocal de més edad de la Junta. Actuarà com a Secretari el que ho sigui també de la Junta Directiva.

El Secretari redactarà l'Acta de cada reunió, on constarà un extracte de les deliberacions, el texte dels acords que s'hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'Acta de la sessió anterior, per tal de ser aprovada.

ARTICLE 13.
L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l'assistència d'un mínim del vint-i-cinc per cent dels socis i en segona convocatória, sigui quin sigui el nombre dels assistents. La segona convocatòria s'haurà de celebrar trenta minuts després de la primera i en el mateix lloc.

ARTICLE 14.
En les sessions de l'Assembles General, a cada membre de l'Associació li correspont un vot.

Els acords es prendran per majoria de vots dels presents.

Per adoptar els acords sobre la separacio de membres de la Junta Directiva, modificacions d'Estatuts, dissolució de l'Associació, constitució d'una Federació d'Associacions similars o integració en una que ja existeix, serà necessari un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts del assistents, sempre que en aquesta reunió, estiguin presents més de la meitat dels membres de l'Associació en primera convocatoria. En segona convocatoria serà suficient el vot de les dues terceres parts dels assistents independentment del nombre dels mateixos, reunits en Assembles General Extraordinària.


CAPÍTOL II. LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICLE 15.
L'Associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva formada pel President el Vice-president, el Secretari, el Tesorer i els vocals que siguin necessari, amb un mínim de tres.

S'elegiran per sufragi lliure i secret.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació dels membres de l'Assemblea General.

Les candidaturas seran ofertes, es a dir, qualsevol membre podrà presentar-se i no serà necessari que hi hagin tants noms com llocs vacants, resultant elegits pels càrrecs els candidats que obtinguin més nombre de vots.

ARTICLE 16.
Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un periòde de tres anys, i podran ser reelegits consecutivament per tres periòdes més.

El cessament en el càrrec abans del seu termini reglamentari podrà ser per:
Dimissió voluntària presentada mitjançant escrit en el qual raonaran els motius;
malatia que incapaciti per l'exercici del càrrec; baixa com a membre de l'Associació pel càrrec vacant.

ARTICLE 17.
La Junta Directiva té les següents facultats:

A) Ostentar i exercir la representació de l'Associació i portar a termini la direcció i l'administració més amplia que reconegui la Llei i cumplir les decisions preses per l'Assembles General, i d'acord amb les normes, intruccions i directius generals que l'Assemblea General estableixi.

B) Prendre els acords necessaris per la compareixença davant els organismes públics, per l'exercici de tota classe d'accions legals i per interposar els recursos pertinents.

C) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.

D) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagin d'abonar.

E) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s'adoptin, es compleixin.

F) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General per ser aprovades, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

G) El.laborar la memoria anual d'activitats i sometre-les a l'aprovació de l'Assemblea General.

H) Contractar als treballadors que pugui tenir l'Associació.

I) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els serveis funcionin amb normalitat.

J) Concedir els diferents títols i graus als associats que s'hagin fets mereixedors dels mateixos.

K) Nominar el vocal de la Junta Directiva que s'hagi d'encarregar de cada grup de treball, a proposta del mateix grupo.

L) Realitzar les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajudes.

M) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis en qualsevol establiment de crèdit d'estalvis i disposar dels fons que hi hagin en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina en l'article 31.

N) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar compte d'això en la primera Assemblea General.

O) Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d'una manera expecífica a altre òrgan de govern de l'Associació o es deleguen expresament en la Junta Directiva.


ARTICLE 18.
La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueix, es reunirà en sessió ordinària amb la periocitat que els seus membres decideixein, però en cap cas podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb haches carácter el President o bé si ho sol.licita un terç dels seus components.

ARTICLE 19.
La Junta Directiva quedarà vàlidament constituida amb convocatoria prèvia i quórum de la meitat més u.

Esl membres de la Junta Directiva estan obligats a asistir a totes les reunions que es convoquin, excusant la seva asistencia per causes justificades. En qualsevol cas serà necessari l'assistència del President i del Secretari o de les persones que ho constituiexin.

ARTICLE 20.
La Junta Directiva podrà delgar alguna facultat en una o diverses comissions o grups de treball, si compta per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També podrà nominar amb el mateix quórum, un o diversos mandataris per exercir la funció que la Junta li confii, amb les facultats que cregui oporto confiar-li en cada cas.

ARTICLE 21.
Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d'actes. A l'inici de cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui.

 

CAPITOL III. EL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ.

ARTICLE 22.
El President de l'Associació també serà President de la Junta Directiva.

Són pròpies del President les funcions següents:
A) Les de direcció i representació legal de l'Associació per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
B) La Presidencia i la direcció dels debats, tant a l'Assemblea General com a la Junta Directiva.
C) Emetre vot de qualitat decissori en els casos d'empat.

 

CAPITOL IV. EL TRESORER I EL SECRETARI.

ARTICLE 23.
El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursosde l'Associació així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per tal de sometre'ls a la Junta Directiva. Portarà el llibre de caixa, signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria, abonarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals tindran que ser revisades prèviament pel President. La disposició de fons es determina a l'article 32.

ARTICLE 24.
El Secretari haurà de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que s'hagin de lliurar, Aixa com portar el llibre de registre de socis de l'Associació.

Així mateix ha de comunicar al Registre d'Associacions qualsevol canvi de les dades referents a la denominació, finalitats, domicili, àmbit territorial d'acció, òrgans directius, forma d'administració, procediment d'admissió i pèrdua de la condició de soci, drets i deures dels mateixos, patrimoni fundacional, recursos econòmicas previstos, límits del pressupost anual o destinació dels bens remanents en cas de dissolució de l'Associació, perquè puguin surgir efectes en l'administració.

 

CAPÍTOL V. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.

ARTICLE 25.
La creació i constitució de qualsevol o comissió de treball, ho plantejaran a la Junta Directiva, els membres de l'Associació que ho vulguin desenvolupar, i exposaran les activitats que es proposin portar a terme.

La Junta Directiva ho aprovarà i només podrà denegar la constitució amb els vots en contra de les 4/5 parts de la Junta Directiva, qui podrà constituir directament comissions o grups de treball, sempre que compti amb el soport d'un nombre mínim de socis.

Els treballs d'aquestes comissions o grups de treball es presentarà, almenas un cop al mes, en un informe detallat de les seves actuacions, davant la Junta Directiva.

 

TÍTOL 3. EL RÈGIM ECONÒMIC DE L'ASSOCIACIÓ.

ARTICLE 26.
Atenent la seva naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

ARTICLE 27.
El límit del pressupost anual no excedirà de nou-cents euros.

ARTICLE 28.
Els recursos econòmics de l'Associació, es generaran:
A) De les quotes que fixi l'Assemblea General als seus membres.
B) De les subvencions oficials o particulars.
C) De donacions, herències o llegats.
D) De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir.

ARTICLE 29.
Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de mantenir-la econòmicament amb quotes o derrames, en mesura, proporcionalitat i com disposi l'Assemble General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

ARTICLE 30.
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i es tancarà el 31 de desembre.

ARTICLE 31.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi ofertes en establiments de crèdit, haurà de onstar la signatura del President, el Vice-President, el Tresore, el Secretari i d'un vocal.

Per poder disposar dels fons, serà suficient dues signatures, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé del President.


TÍTOL 4. INSPECCIONS I SANCIONS

ARTICLE 32.
La inspecció del compliment o la interpretació d'aquests Estatuts correspon a l'Assemblea General, d'acord amb el quórum que estableix el paràgraf tercer de l'article 15.

ARTICLE 33.
La Junta Directiva vetllarà pel compliment de les normes que contenen aquests Estatuts, d'acord amb el dictamen de l'Assemblea General.

ARTICLE 34.
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccion comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus greus i mot greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i propasa la resolució, amb audiencia prèvia de la persona pressumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adapta haches òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adaptades poden sol.licitar que s'hi pronunciï l'assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.


TÍTOL 5. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ.

ARTICLE 35.
L'Associació es podrà dissoldre si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a haches fi amb carácter extraordinari.

L'ARTICLE 36.
Acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures adients per al destí que es doni als seus béns i drets de l'Associació, com a finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitats personals. La seva responsabilitat es limita a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà a les col.lectivitats afins a les arts marcials.

Tots els acords a què es fa referència en els paràgrafs anteriors, seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


AFEGIT.

Faig constar que aquests estatuts aprovats en l'Assemblea Extraordinària data d'11 de novembre del 2003, són els Estatuts vigents pels quals es regeix l'ACKGR.


Barcelona, 10 de maig de 2004.

 

Enrique Jiménez Romero
Amb el vist-i-plau del President
Secretari

Sr. Manel Francàs i Ribet

 

SERVEI DE REGISTRE I SUPORT A LES ENTITATS

 

MODIFICACIONS

CERTIFICO QUE A L'ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE KARATE GOJURYU DEL PASSAT DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2003 S'ADOPTAREN ELS SEGÜENTS ACORDS:

1.- MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS ESTATUS DE L'ENTITAT.

Per unanimitat es decideix que l'associació prescindirà del mot "okinawa" en la seva denominació que , a més a més, adoptarà la llengua catalana, passant-se a dir a partir d'ara "Associació Catalana de Karate Gojuryu". Així mateix s'acorda per unananimitat modificar traduir els estatuts al català i modificar els següents articles:

ARTICLE 1
Es constitueix l ASSOCIACIÓ CATALANA DE KARATE GOJURYU que es regirà pels presents estatuts, per la Llei 7/1997, de 18 de juny d'associacions i normativa que la desenvolupi.

ARTICLE 3
El domicili de l'associació es fiza a Barcelona, carrer Pablo Iglesias núm 74, Barcelona, codi postal 08016. L'àmbit serà principalment el de Catalunya.

ARTICLE 4
S'hi afegirà un paràgraf 22) que digui:
22) La pràctica esportiva del Karate i, especialment de l'estil Gojuryu.

ARTICLE 12
El primer paràgraf quedarà redactat així;
"La convocatòria de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit amb una antelació mínima de set dies, adreçat a tots els membres de l'associació en el qual consti, com a minim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la sessió".

ARTICLE 15
El quart paràgraf tindrà el següent redactat:
"Les candidatures seran obertes, és a dir, quansevol membre podrà presentar-se i no serà necessari que hi haguin tants noms com llocs vacants, resultant elegits pels càrrecs el candidats que obtinguin més nobre de vots.

2.- ELECCIÓ DEL S MEMBRES QUE HAN DE COMPOSAR LA JUNTA DIRECTIVA

Després de la interenció del President en quan a la necessitat de renova la Junta Directiva, s'adopta per unanimitat proclamar la única candidatura composada per:

President: Manuel Francàs i Ribet
Vicepresident: José Fernàndez Tejero
Secretari: Enrique Jiménez Romero
Tresorera: Maria Teresa Moreno Cortés
Vocal: Alícia Heredia Romero
Vocal: Isidro Fontanet Garcia
Vocal: Jorge Alberto Edo Marba

I en prova de conformitat firmo aquesta certificació com a Secretari de l'associació amb el vist-i-plau del President a Barcelona, 11 de novembre de 2.003

Secretari
Amb el vist-i-plau del President
Enrique Jiménez Romero

Sr. Manel Francàs i Ribet


 

 


 

 
Tornar al index d'estatus